საბუღალტრო მომსახურება

„FMG - HLB International-ის წევრი“ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოებას, რომელიც მოიცავს: საწარმოში არსებული ფინანსური დოკუმენტაციის დამუშავებას საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით; შიდა აუდიტს; ორგანიზაციის გარეთ მისი ფინანასური ინტერესების დაცვას; გადასახდების სწორ გამოანგარიშებას და შესაბამისი დეკლარაციების დროულად წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში; საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ყოველთვიური, ყოველკვარტალური, წლიური ინფორმაციის მიწოდებას ორგანიზაციის დირექტორისა და ასევე დამფუძნებლებისათვის.